Vietnamstower đã tham gia cung cấp sản phẩm như dịch vụ với các đối tác lớn trong vào ngoài nước như:

  • Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho trạm BTS.
  • Tiger Project: Xây dựng 200 cột viên thông cho Mytel – Telecom International Myanmar.
  • Laos Telecommunication: Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho mạng di động.
  • Ericsson Philippines: Cung cấp cột viễn thông Ericsson Philipines, Cung cấp 153 cột thép ống 3 chân gồm các loại SST 48M 42M 36M 30M

Hình ảnh các dự án cung cấp và triển khai tiêu biểu: